Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky, ochrana osobních údajů GDPR

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi objednatelem služeb a firmou AW TERMO s.r.o.

Písemná objednávka služeb nebo objednávka služeb vyplývající z vyplnění formuláře na webových stránkách www.unikytepla.cz je právně závazná. Taková objednávka musí mít vyplněny všechny základní náležitosti označené (vyžadováno). Odesláním objednávky objednatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vzniká tak smluvní vztah. Objednávku lze zrušit písemně nebo telefonicky, a to do 24 hodin před dohodnutým termínem návštěvy termovizního měření.

Doba pro přijetí objednávky a její vyřízení je Všeobecnými smluvními podmínkami stanovena maximálně na 48hod. V tomto časovém horizontu je určený zaměstnanec povinen telefonicky kontaktovat objednatele, stanovit termín pro termovizní měření a ujasnit související detaily. Firma AW TERMO s.r.o. si vyhrazuje právo upravit datum měření v závislosti na povětrnostních podmínkách nebo jiných např. technických komplikacích.

Při termovizním měření se řidíme přísnými normami a stanovenými zásadami:

  • rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou objektu nesmí být pod 10°C
  • rychlost větru nesmí přesáhnout 4m/s
  • měření probíhá v noci a brzy ráno (zamezení nepříznivému vlivu slunečního záření)
  • záběr kamery nesmí být zakryt z více jak 20% žádným jiným objektem
  • snímkování nesmí probíhat ze vzdálenosti větší než 40m
  • snímek nesmí být pořízen bez souhlasu osob v záběru

Společnost AW TERMO s.r.o. spolupracuje s certifikovanými zaměstnanci, kteří provádějí měření s certifikovanými termokamerami.

Pobočky firmy v ČR jsou situovány v městech Praha, Hradec Králové a Vsetín. Ke každému termoviznímu měření vyrazí tým z nejbližší pobočky. Účtovaná částka za každý najetý kilometr je 10Kč jedním směrem.

Provedení platby v rámci balíčku MINI, STANDARD a VIP je vyžadováno ihned po ukončení termovizního měření. V ostatních případech proběhne platba dle dohody.

V případě nespokojenosti zákazníka lze uplatnit stížnost či připomínky na adrese info@unikytepla.cz. Celá záležitost bude následně pečlivě prošetřena a vyhodnocena.

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti AW TERMO s.r.o., se sídlem Tř. Edvarda Beneše 141/35, Hradec Králové Praha 3, IČ 28231503 (dále jen unikytepla.cz), se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Zpracování osobních údajů

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště/měřeného objektu.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přesné navigace na místo pracovního výkonu (služeb termovizního měření a konzultace) a pro vystavení výstupního protokolu s termosnímky analyzované zaměstnancem firmy.

Po jak dlouhou dobu budete mé osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku, kdy uzavíráme naši službu kontrolou realizace doporučených opatření formou konzultace.

Jak a kdy mohu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@unikytepla.cz

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my jako Správci a případně také třetí osoby – termofotografové, kteří poskytují vhodné záruky, jejich zpracování splňuje požadavky platných právních předpisů a kteří zajišťují náležitou ochranu Vašich práv. Termofotografové mají přístup k Vašim údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Třetí osoby jsou osoby, které tvoří náš pomocný tým lidí při zpracování služby termovizního měření. U třetích stran je osobní údaj uchován jen dobu k tomu nezbytně nutnou (měření, konzultace, vyhodnocení) tedy maximálně 2 měsíce.

Budou mé osobní údaje předány mimo EU?

Ne.

Jakým způsobem Vás jako Správce mohu kontaktovat?

Pro správu Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu: info@unikytepla.cz nebo písemně na adrese sídla správce Tř. Edvarda Beneše 142/35, 50012 Hradec Králové. V tomto případě jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut”) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí osobních údajů je ale podmínkou pro uskutečnění kterékoliv služby na stránkách www.unikytepla.cz

Objednejte si naše služby ješte dnes

Po odeslání objednávky Vás budeme do 48 hod. (v pracovní době od 7 do 21hod.) telefonicky kontaktovat a stanovíme další postupy pro co nejlepší výsledek uskutečnění termovizního měření.